Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Stuurgroep lokaal eGov

Terugblik

Geen inhoud

De stuurgroep lokaal e-government is ontstaan vanuit de ICT-tafel van het ECG (Expertise Centrum Gemeentesecretarissen) dat nu exello.net heet. In 2011 werd er vanuit het ECG, samen met V-ICT-OR, gezocht naar een manier om meer gehoord en betrokken te geraken bij de IT-initiatieven van de Vlaamse en federale overheid. Uit de gesprekken met VVSG en de Vlaamse en federale overheid is uiteindelijk de stuurgroep ontstaan. 

Vind hier de eerste presentatie van de opstart van de stuurgroep.

Concept

De stuurgroep lokaal e-government is een platform waar ideeën worden uitgewisseld rond een digitale en online overheid. Initiatieven worden geprioriteerd en op elkaar afgestemd.

De stuurgroep is opgebouwd uit vertegenwoordigers afkomstig uit de verschillende beleidsdomeinen binnen lokale besturen en de Vlaamse overheid. Concreet worden de lokale besturen vertegenwoordigd door: V-ICT-OR (Vlaamse ICT organisatie), exello.net, KORTOM (vereniging voor overheidscommunicatie), VLOFIN (Vlaamse Lokale Financieel beheerders), VVBAD (Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie), VVP (Vereniging Vlaamse Provincies) en VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten).

Voor de Vlaamse overheid sluiten hierbij het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB), Agentschap Informatie Vlaanderen (AIV) en Het Facilitair Bedrijf (HFB) aan en voor de federale overheid is dit de Federale overheidsdienst Beleid & Ondersteuning (BOSA).

De stuurgroep komt om de 6 weken samen op woensdag in het VAC Gent. De data van de bijeenkomsten en de inhoud van de stuurgroep kunnen worden opgevolgd in de werkruimte en de kalender.

Klik hier om naar de werkruimte te gaan waar u, indien u deel uit maakt van de stuurgroep, de activiteiten op de voet kan volgen.

Doelgroep

Vanuit V-ICT-OR zijn de leden van de Raad van Bestuur en de regioverantwoordelijken altijd welkom.

Meerwaarde

De stuurgroep lokaal e-government is een uniek interbestuurlijk overlegorgaan dat aangestuurd wordt vanuit het lokale overheidsniveau.
Binnen de stuurgroep lokaal e-government ligt de nadruk op het uitwisselen van kennis tussen de verschillende overheidsniveaus.
Deze kennis zit vaak in projecten. De projecten worden vaak nog voor de start toegelicht zodat van bij de aanvang rekening kan gehouden met input van diverse overheidslagen.
Daarbovenop komt nog dat er vanuit de input van deelnemers nieuwe projecten of werkgroepen ontstaan, en dat vaak rond nieuwe thema’s.

Prijs

Deelnemen aan de stuurgroep is uiteraard gratis.

Start!

Geen inhoud

Wil je graag deelnemen aan de stuurgroep lokaal e-government? Stuur een mail naar vlavirgem@v-ict-or.be.