Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

ODEdu

Terugblik

Onder impuls van Europa (zie: De PSI-Directive) wil de Vlaamse Overheid werk maken van een solide open data beleid. Open data zijn datasets die ter beschikking worden gesteld in een open en machinaal leesbaar formaat en waarvoor het hergebruik is toegestaan aan de hand van een open licentie. In dit kader keurde de Vlaamse Overheid het decreet betreffende het hergebruik van overheidsinformatie goed. Dit decreet omvat ook verplichtingen voor lokale overheden inzake de publicatie van open data. Om aan deze verplichtingen tegemoet te komen leverde de Vlaamse Overheid ook talloze tools aan om een lokaal open data beleid op poten te zetten. Zo is er een Vlaams open data portaal, zijn er voorbeeldlicenties en is er een open data handboek.

Ondanks deze handige hulpmiddelen blijft het publiceren en gebruiken van open data voor lokale besturen vaak een beslommering. Dit hoeft echter niet het geval te zijn. Om aan te tonen dat een lokaal open data beleid op een eenvoudige en goedkope manier kan worden vormgegeven, en dat de voordelen ervan snel kunnen worden gevoeld, werkte V-ICT-OR samen met een aantal internationale partners een uitgebreide lessenreeks uit. Deze lessen zijn publiek toegankelijk, toegespitst op de Vlaamse situatie en kunnen online en op eigen tempo worden geraadpleegd. Daarenboven wordt er gebruik gemaakt van “Problem Based Learning”, een techniek die vooral gebaseerd is op voorbeelden en oefeningen. Het doorlopen van deze lessen leidt zo al snel tot resultaten en een grondig inzicht in de materie.

Concept

ODedu is een internationaal kennisnetwerk dat de ambitie heeft om de kennis rond open data beter te borgen bij zowel bedrijven, kennisinstellingen als overheden. Dit is noodzakelijk om de potentiële economische en sociale meerwaarde van open data te realiseren. Vaak blijft "open data" een vaag begrip en kunnen er, ondanks alle goede intenties, weinig concrete resultaten worden voorgelegd. ODedu wil hier verandering in brengen door het aanbieden van lesmateriaal, cursussen en andere leeractiviteiten doorheen Europa.

V-ICT-OR, zal, als lid van LOLA, ervoor zorgen dat deze leeractiviteiten ook nuttig zijn voor lokale besturen. Daarom worden de noden van lokale besturen inzake open data in kaart gebracht. Op termijn zal LOLA ook leeractiviteiten organiseren in het licht van deze methodologie, en zal zij haar leden actief kunnen ondersteunen bij alle vragen die zij rond open data hebben.

Doelgroep

ODEdu spitst zich toe op verschillende doelgroepen, met name bedrijven, universiteiten en de publieke sector. V-ICT-OR is verantwoordelijk voor het inrichten van de lessenreeksen voor publieke overheden, en put daarvoor uit de kennis en ervaringen van haar leden, in Vlaanderen, en via het LOLA netwerk, internationaal. Daarenboven steunt ODEdu op de technische expertise van internationale partners voor het ontwikkelen van een leerplatform. Het resultaat is een omvangrijk en kwalitatieve aanbod naar lokale overheden toe.

Meerwaarde

Via de resultaten van dit project kan elk lokaal bestuur op een snelle en eenvoudige manier aan de slag met open data. Zonder grote investeringen kan elke ambtenaar zich eenvoudig bijscholen. Zo wordt duidelijk hoe een open data beleid kan verder bouwen op een bestaande GIS-werking, hoe eenvoudig (en kostenloos) een open data portaal kan worden opgezet, en hoe er kan worden voldaan aan de Vlaamse verplichtingen inzake standaarden. Naast het naleven van het decreet op hergebruik van overheidsinformatie wordt ook aangegeven hoe een open data beleid de basis kan leggen voor een goede informatiehuishouding, en hoe intern snel voordelen (en besparingen) kunnen worden gerealiseerd.

Prijs

  • De toegang tot het online leerplatform is gratis.
  • Deze leeromgeving kan worden aangevuld met een offline opleidingen die maandelijks doorgaan vanaf oktober 2018. Deelname voor niet-leden kost 950€ voor de volledige reeks, leden genieten van een korting van €150.
  • Op aanvraag kan V-ICT-OR een gepersonaliseerd traject inrichten in samenspraak met het bestuur. Prijs op aanvraag.

Start!

De online leeromgeving is toegankelijk via http://platform.odedu-project.eu/. Neem contact met ons op indien u meer informatie wenst over de begeleidende lessenreeks of een gepersonaliseerd traject binnen uw bestuur.

Contact

Mail naar Thimo Thoeye